Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai

 

Upių baseinų rajonų valdymo planai

 

Vandens telkinių interaktyvus žemėlapis

 

Potvynių rizikos valdymas

 
 

Holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas

 

 

     Helsinkio komisija (toliau - HELCOM), 2014 - 2018 metais įgyvendindama projektą „Helsinkio komisijos antrasis holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas" (toliau - HELCOM HOLAS II), parengė Holistinį Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimą. Šis vertinimas rengtas bendradarbiaujant su Baltijos šalių bei tarptautinių organizacijų moksliniais ekspertais, Europos Komisijos atstovais bei nacionalinėmis institucijomis, įgyvendinančiomis jūrų aplinkosauginę politiką, įskaitant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą 2008/56/EB (toliau - JSPD). Vertinime pateikta informacija apie jūros būklę už 2011-2015 laikotarpį, pavojus ir poveikius, sukeliamus žmogaus ūkinės veiklos, taip pat atliktas socialinis ir ekonominis vertinimas. Vertinimas ir susijusi informacija prieinama HELCOM tinklapyje (spausti ant nuorodos 'State of the Baltic Sea' holistic assessment), papildomą informaciją galima rasti čia.

     Iki šių metų pabaigos, vėliausiai iki 2018 metų vasario mėn., galima teikti pastabas ir komentarus Aplinkos apsaugos agentūrai (jtd@aaa.am.lt; a.kubiliute@aaa.am.lt) dėl šios ataskaitos turinio, į kurias bus atsižvelgta rengiant galutinį būklės vertinimą iki 2018 metų birželio mėn.

     Pagrindinį HELCOM Baltijos jūros veiksmų plano ir JSPD tikslą - pasiekti ir/ar išlaikyti gerą jūrų ir vandenynų aplinkos būklę ne vėliau kaip iki 2020 m. - įmanoma tik bendradarbiaujant šalims atitinkamuose regionuose: kartu rengiant bendrus geros jūros aplinkos būklės vertinimo rodiklius ir slenkstines vertes, aplinkosauginius tikslus, priemones gerai jūros aplinkos būklei pasiekti. Šis Baltijos jūros būklės vertinimas, parengtas bendradarbiaujant Baltijos jūros šalims, bus teikiamas Europos Komisijai 2018 metais, kai visos Europos Sąjungos šalys teiks ataskaitas apie JSPD reikalavimų įgyvendinimą, t.y. atnaujintą būklės vertinimą, geros aplinkos būklės savybes ir aplinkosauginius tikslus.

Informacija apie Kauno HE tvenkinyje žuvų neršto pradžią

Pagal Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro gautą informaciją, Kauno HE tvenkinyje yra prasidėjęs lydekų nerštas. Žuvų neršto pradžia nustatyta instituto ichtiologams - ekspertams vykdant vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimą ir atliktus žuvų neršto stebėsenos tyrimus.

 

Parengta Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimo priemonių programa

Kviečiame susipažinti su parengta Priemonių gerai jūros aplinkos būklei pasiekti programa ir prašome iki 2016-03-14 pateikti savo komentarus ir pasiūlymus raštu Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, LT-09311 Vilnius) arba Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentui (Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda), arba el. paštu: neringa.stoncaitiene@aaa.am.lt; jtd@aaa.am.lt

Ekspedicija į Baltijos jūrą

Rugsėjo 03 - 05 dienomis atlikta ekspedicija į Baltijos jūros cheminio ginklo rajoną vykdant projekto „Palaidoto cheminio ginklo poveikio monitoringas" (angl. „Towards the Monitoring of Dumped Munitions Threat") užduotis.