Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Jūrų stategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas

 

Jūrų stategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatančia Bendrijos veiksmus jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (toliau – JSPD) reikalaujama, kad valstybės narės parengtų priemones, skirtas apsaugoti jūrų aplinką, neleisti blogėti jos būklei ir atkurti ją ten, kur įmanoma, tausiai naudojant jūrų išteklius, ir taip pasiekti ir (ar) išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę iki 2020 m.

Aplinkos apsaugos agentūra 2009 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-742 „Dėl jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimo“ paskirta atsakinga institucija už JSPD įgyvendinimą. 
 
Siekiant įgyvendinti JSPD, Aplinkos apsaugos agentūra vykdo projektą „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas“, kurio tikslas – įvertinti esamą jūros aplinkos būklę, nustatyti aplinkos apsaugos tikslus ir priemones gerai Baltijos jūros aplinkos būklei siekti ir šių rezultatų pagrindu iki 2014 m. liepos 15 d. atnaujinti nacionalinę Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategiją, kurios įgyvendinimas padės sumažinti jūros taršą bei iki 2020 m. pasiekti užsibrėžtus jūros aplinkos apsaugos tikslus, t.y. pasiekti ir (ar) išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę. 
 
Šiuo metu jau yra atliktas Lietuvos Baltijos jūros rajono aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio įvertinimas bei nustatyta siektina gera jūros aplinkos būklė ir jūros aplinkos apsaugos tikslai.  Šių darbų rezultatai yra pateikti šiuose dokumentuose:


1. Ataskaita apie atliktą Lietuvos Baltijos jūros rajono aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio įvertinimą bei nustatytą siektiną gerą jūros aplinkos būklę ir jūros aplinkos apsaugos tikslus, skirta specialistams;


2. Leidinys „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklė: preliminarus vertinimas“, skirtas plačiajai visuomenei. 

Taip pat numatoma parengti šiuos dokumentus:

 • Baltijos jūros aplinkos stebėsenos programa.
 • Priemonių programa jūros aplinkos apsaugos tikslams pasiekti.

Šiuo metu jau yra parengta jūros aplinkos stebėsenos programa.  Šių darbų rezultatai yra pateikti šiame dokumente:

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimas V-oji tarpinė ataskaita

 

 

Kviečiame susipažinti su parengta Lietuvos jūrinių vandenų atnaujinta stebėsenos programa ir iki šių metų birželio 16 dienos prašome teikti savo komentarus ir pasiūlymus raštu Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, LT-09311 Vilnius) arba Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentui (Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda ), arba el. paštu a.kubiliute@aaa.am.lt


Konsultacijos apima stebėsenos programos pasiūlymus kiekvienam iš vienuolikos JSPD deskriptorių (rodiklių):


1. Biologinė įvairovė yra išsaugota. Buveinių kokybė ir paplitimas, taip pat rūšių pasiskirstymas ir gausa atitinka vyraujančias geomorfologines, geografines ir klimatines sąlyga.

2. Dėl žmogaus veiklos patekusių svetimžemių rūšių paplitimas nekeičia ekosistemų pobūdžio.

3. Komerciniams tikslams naudojamos žuvų, moliuskų ir vėžiagyvių populiacijos neviršija saugių biologinių ribų ir jų pasiskirstymas pagal amžių ir dydį rodo gerą išteklių būklę. 

4. Visų žinomų jūrinių mitybos tinklų elementų gausumas ir įvairovė normalūs ir gali užtikrinti ilgalaikę rūšių gausą ir visišką jų reprodukcinio pajėgumo išsaugojimą. 

5. Žmogaus sukelta eutrofikacija sumažinta, ypač jos neigiamas poveikis, pvz., biologinės įvairovės praradimas, ekosistemos nykimas, žalingas dumblių žydėjimas ir deguonies trūkumas dugno vandenyse. 

6. Jūros dugno vientisumas užtikrina ekosistemų struktūros ir funkcijų išsaugojimą, nedaro neigiamo poveikio bentoso ekosistemoms.

7. Hidrografinių sąlygų negrįžtamas pakitimas nedaro neigiamo poveikio jūros ekosistemoms. 

8. Teršalų koncentracija nesukelia taršos poveikio.

9. Teršalai žmogaus maistui skirtoje žuvyje ir kituose jūros produktuose neviršija Europos Bendrijos teisės aktuose nustatyto lygio ar kitų atitinkamų standartų. 

10. Atliekos jūroje ir jų kiekis nedaro žalos pakrančių ir jūros aplinkai.

11. Energijos, įskaitant povandeninį triukšmą, patekimas nedaro neigiamo poveikio jūros aplinkai.

 

Konsultacija neapima pradinio aplinkos būklės vertinimo Lietuvos jūriniuose vandenyse ir geros aplinkos būklės charakteristikų, tikslų bei rodiklių. Tai buvo atsižvelgta III tarpinėje projekto ataskaitoje po ankstesnių konsultacijų iki 2012 birželio 12 d. (http://vanduo.gamta.lt/files/III%20ataskaita.pdf).
Mūsų tikslinė auditorija yra grupės ar asmenys, kurie naudojasi jūra bet kokiu tikslu arba besidomi ja, verslo vartotojai, nacionalinės ir lokalios interesų grupės, statutiniai nacionalinės ir kitų ES valstybių narių vyriausybių patarėjai. Jūros vartotojų interesai:

 • Gamtinė aplinka
 • Biologinė įvairovė
 • Klimato kaita
 • Jūrinės saugomos teritorijos
 • Bendroji žuvininkystės politika
 • Žuvų ištekliai
 • Jūrinė žvejyba
 • Vandens kokybė
 • Vandens įstatymo projektas
 • Vandens taupymas
 • Kanalizacija
 • Cheminės medžiagos ir pesticidai
 • Triukšmas
 • Taršos sektorius
 • Mokslas
 • Maistinės medžiagos
 • Apsauga
 • Jūros geologiniai ištekliai
 • Uosto veikla
 • Laivininkystė
 • Nevietinės rūšys
 • Pajūrio rekreacija

 

2014 metais bus rengiama priemonių programa, kurios įgyvendinimas padės sumažinti jūros taršą bei iki 2020 m. pasiekti užsibrėžtus jūros aplinkos apsaugos tikslus, t.y. pasiekti ir (ar) išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę. Pastabas ir komentarus prašome teikti Aplinkos apsaugos agentūrai iki šių metų birželio 16 dienos.
   
Rengiant aplinkos būklės gerinimo priemones gali būti paliesti įvairūs su jūros tiesioginiu ir netiesioginiu naudojimu susiję sektoriai. Todėl Jūsų pastabos būtų labai naudingos vertinant esamą jūros rajono aplinkos būklę, nustatant siektinus aplinkosaugos tikslus, taip pat - identifikuojant galimas priemones jūros rajono aplinkos būklei gerinti.

 

2015-10-14

Parengta Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimo priemonių programa