Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Informacija ūkio subjektams apie ataskaitų teikimą > Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos

 

Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos

Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos turi būti pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d.

Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos teikiamos vadovaujantis Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-01-01).

 

Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas teikia ūkio subjektai:

-        juridiniai asmenys,

-        juridinių asmenų struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės),

-        fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys ūkinę veiklą.

 

Ataskaitos teikiamos ūkio subjekto ūkinės veiklos objektui.

 

Prisijungimas prie  IS „AIVIKS“ duomenų teikimo sistemos (paraiškos teikimas)

 

Prisijungimas prie IS „AIVIKS“ duomenų teikimo sistemos patvirtintiems naudotojams

 

Kilus problemų dėl prisijungimo prie IS „AIVIKS“, ar turint klausimų dėl paraiškų teikimo, kreiptis elektroniniu paštu pagalba@aaa.am.lt

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (124 straipsniu): Ataskaitų apie išgaunamą vandenį, išleidžiamas nuotekas arba teršalus, išleidžiamus su nuotekomis, nepateikimas ar akivaizdžiai neteisingų duomenų pateikimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.“

 

Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos

 

Vandens naudojimo apskaitos metines ataskaitas privalo pateikti ūkio subjektai:

- kurie turi TIPK leidimus, išduotus pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedo 1 punktą arba kurie pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo 4 punktą vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti taršos leidimus;

kurie vykdo geriamojo vandens viešojo tiekimo veiklą;

- kurie gamybai ar kitai komercinei veiklai per parą paima 50 m3 ir daugiau vandens. Vandens kiekis apskaičiuojamas per metus paimamą vandens kiekį padalijus iš paėmimo dienų skaičiaus;

- kurie per parą gauna 50 m3 ir daugiau vandens, ir jų pagrindinė ekonominė veiklos rūšis patenka į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 RED.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, A–F sekcijas. Vandens kiekis apskaičiuojamas per metus gaunamą vandens kiekį padalijus iš gavimo dienų skaičiaus.

 

Vandens naudojimo apskaitos ataskaitos forma ir pildymo instrukcija

 

Pagrindiniai vandens naudojimo apskaitos ataskaitų pildymo akcentai

 

Vandens naudojimo apskaitos ataskaitų pildymo IS „AIVIKS“ instrukcija

 

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos

 

Nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas privalo pateikti ūkio subjektai:
 - kurie išleidžia nuotekas į paviršinio vandens telkinius ir (ar) natūralias nuotekų filtravimo sistemas, ir šiai veiklai turi pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, išduotus TIPK leidimus ar šiai veiklai pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus ir (ar) Taršos leidimų išdavimo taisyklių 1 priedo 1 punktą privalo gauti TIPK leidimus ir (ar) taršos leidimus;
 - kurių vykdomos vienos ar kelių veiklos rūšių, nurodytų 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo, iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB (OL 2006 L 33, p. 1), I priede, metu su nuotekomis išleidžiami minėto reglamento II priede nurodyti teršalai;
kurių vykdomos ūkinės veiklos metu per parą į kitų asmenų eksploatuojamą nuotekų surinkimo sistemą išleidžiama 50 m3 ir daugiau gamybinių ar komunalinių nuotekų. Išleidžiamų nuotekų kiekis apskaičiuojamas per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį padalijus iš išleidimo dienų skaičiaus;
 - kurių vykdomos ūkinės veiklos metu į kitų asmenų eksploatuojamą nuotekų surinkimo sistemą išleidžiamos gamybinės nuotekos, kuriose yra Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų ir (ar) kitų prioritetinių medžiagų, nenurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede, koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą ribinę koncentraciją.

 

 

Nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitos pildymo forma ir instrukcija

Nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitų pildymo IS „AIVIKS“ instrukcija

 

Pagrindiniai nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitų akcentai

 

Teršalo kiekio, vidutinės koncentracijos ir išvalymo efektyvumo nuotekose skaičiavimo metodika

 

 

 

Teršalo kiekio ir vidutinės koncentracijos nuotekose skaičiavimo pavyzdžiai