Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Jūrų stategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas > Parengta Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimo priemonių programa

 

Parengta Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimo priemonių programa

Kviečiame susipažinti su parengta Priemonių gerai jūros aplinkos būklei pasiekti programa ir prašome iki 2016-03-14 pateikti savo komentarus ir pasiūlymus raštu Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, LT-09311 Vilnius) arba Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentui (Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda), arba el. paštu: neringa.stoncaitiene@aaa.am.lt; jtd@aaa.am.lt

 

Priemonių gerai jūros aplinkos būklei pasiekti iki 2020 metų programa skirta įgyvendinti 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/56/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (toliau - JSPD). 

 

Šiandien Europoje vis labiau suvokiama, kad sveika jūrų aplinka yra vertingas turtas ir būtina gyvybės išlikimo sąlyga, todėl svarbu užtikrinti jūros išteklių naudojimo galimybes ir būsimoms kartoms. Tačiau vien tik tokio suvokimo neužtenka. Ilgalaikis darnus vystymasis nėra užtikrintas savaime, jam įgyvendinti būtinos moksliškai pagrįstos priemonės ir politinė valia.

 

Įgyvendindamos šią direktyvą Europos Sąjungos valstybės narės iki 2020 m. siekia užtikrinti jų jurisdikcijoje esančių jūrų gerą aplinkos būklę (toliau - GAB). Tai reiškia, kad ekologiškai įvairūs ir nuolat besikeičiantys vandenynai ir jūros turi būti sveiki ir produktyvūs, o jų išteklių gavyba neperžengtų tausaus naudojimo lygio, tam, kad jie būtų išsaugoti ir būsimoms kartoms. Direktyva numato, jog vykdant ūkinę veiklą jūroje būtų atsižvelgiama į jos savybes, gamtinius procesus, saugomas buveines ir jautrias rūšis bei būtų užkirstas kelias žmogaus sukeltam biologinės įvairovės nykimui. Numatyti veiksmai įpareigoja tobulinti integruotą jūros aplinkos apsaugos valdymą, taikant ekosisteminiu požiūriu pagrįstą žmogaus veiklos valdymo metodą bei sukuriant sąlygas darniam jūrų gėrybių ir teikiamų paslaugų naudojimui. JSPD įgyvendinimas taip pat glaudžiai siejasi su kitų ES direktyvų, pvz. Buveinių (92/43/EEB), Bendrosios vandens politikos direktyvos (2000/60/EB) įgyvendinimu.

 

2009 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-742 „Dėl jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimo" Aplinkos apsaugos agentūra paskirta atsakinga institucija už JSPD įgyvendinimą.  Siekiant įgyvendinti JSPD, Aplinkos apsaugos agentūroje buvo vykdomas projektas „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas", kurio metu buvo įvertinta esama jūros aplinkos būklė, nustatyti aplinkos apsaugos tikslai ir priemonės gerai Baltijos jūros aplinkos būklei siekti. Šių priemonių įgyvendinimas padės sumažinti jūros taršą bei iki 2020 m. pasiekti užsibrėžtus jūros aplinkosauginius tikslus.

 

Parengta Priemonių programa yra pateikta šiame dokumente:

 

Priemonių programa (2015-10-14). Santrauka

 

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas. Galutinė ataskaita: priemonių programa

 

Programme of measures under Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC (Final report)